Vòng Quay Kim Cương

Số người đang chơi: 270 (9 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Mar*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ty*****nda - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Eth*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Re*****na - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Je*****ris - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ge*****ubi - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Roy*****ews - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Mel*****omi - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Do*****den - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Te*****na - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Mic*****mp - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Mar*****nna - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Me*****ete - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ra*****is - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Pa*****rna - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ga*****hon - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Pau*****tha - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Am*****te - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Tim*****ong - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Je*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Na*****ha - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      St*****ami - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ja*****ri - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Pau*****na - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Li*****tt - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Hen*****ki - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jo*****er - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Kev*****les - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jo*****ra - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ben*****da - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Deb*****val - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jus*****cka - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      De*****ony - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Roy*****ita - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Rog*****ra - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Tim*****te - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ro*****ony - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Do*****ron - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Sa*****ubi - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Nic*****era - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ric*****oby - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jam*****er - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ash*****es - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Wi*****ral - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jer*****tte - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Car*****oby - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Li*****we - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Bob*****en - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ray*****ris - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ad*****smo - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Bo*****en - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Er*****the - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Sea*****te - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Rus*****rs - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      As*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Na*****by - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ash*****en - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Bru*****ri - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Zac*****man - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Pau*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ka*****nda - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Al*****ren - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Eli*****sa - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Eli*****ene - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jor*****er - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ha*****da - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Jo*****ron - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Eli*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      St*****aud - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jos*****owe - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Li*****ta - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ph*****ron - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Mic*****na - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Be*****ak - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Mel*****gen - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ti*****age - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Br*****ewe - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ra*****mas - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Kei*****ee - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      St*****ett - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Cy*****ffy - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ad*****cie - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      St*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Bra*****zak - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Sa*****ia - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Kev*****ia - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ka*****zer - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Bi*****ote - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Cyn*****ora - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Nat*****ett - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Sam*****te - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Wal*****na - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      De*****da - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Rya*****da - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Jon*****esh - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ph*****bel - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Mat*****we - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Way*****ra - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Jer*****ron - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Phi*****ele - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jua*****tha - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ama*****ie - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Sea*****ews - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ga*****is - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Reb*****er - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Al*****en - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Car*****ete - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Har*****nna - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Jo*****roy - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ge*****rie - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Br*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Car*****go - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Do*****fy - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Joe*****ele - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ke*****don - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Sa*****ta - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ric*****el - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jo*****zak - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Sa*****sby - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Kim*****aud - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Sa*****ne - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Sar*****cie - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Na*****ke - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Gar*****ld - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Jo*****lia - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Fr*****tt - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Be*****ubi - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ra*****ett - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Gr*****er - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      La*****ie - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Sa*****gen - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Mi*****ree - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Don*****bi - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jos*****ree - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Nan*****bi - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Do*****ce - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Li*****es - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ger*****les - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Dav*****on - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Sar*****nia - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Vi*****te - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Re*****ws - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Aar*****ha - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Cha*****ha - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Rya*****ia - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Jo*****an - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12231

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Ma Thuật

Đã chơi: 1231

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Đạo Chích

Đã chơi: 3414

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bóng Đá

Đã chơi: 2414

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5465

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2342

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3134

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »